Back

Veri Uyum Süreçlerinde Sürdürülebilir Olmak

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK) getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek ve veri işleme faaliyetlerini hukuka uygun yapabilmek için Veri Sorumlularınınadapte olması gereken bir KVKK uyum süreci bulunmaktadır. Gerçek veya tüzel kişi Veri Sorumlusunun iş süreçlerinin her an değişebilir olması; bu süreçlerde toplanan/kullanılankişisel verilerin değişmesi, güncellenmesi veya kişisel verilerin paylaşıldığı taraflarındeğişmesi gibi durumlar Veri Sorumlusu tarafından hazırlanan politika & prosedürlerin,aydınlatma ve açık rızaları metinlerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa güncellenmesi anlamına gelmektedir.  

KVKK’ya uyum sürecinde; kişisel veri işlerken dikkat edilmesi ve alınması gereken idari ve teknik tedbirler, bu tedbirlerin uygulanmasındaki ve uyum sürecinin yönetimindeki sürdürülebilirliği sağlamak Veri Sorumlularının karşılaşabileceği olası sorunları ve ihlalleri önlemek açısından önemlidir. Bu sürecin sürdürülebilir yönetimi için Veri Sorumlusununyöneticileri kadar çalışanlarının da KVKK hakkında bilgilendirilmesi ve Veri Sorumlusu bünyesinde genel bir farkındalık yaratılması oldukça kritiktir. 

KVKK uyum sürecini sürdürülebilir şekilde yönetmek için DCP Trust olarak aşağıdaki yol haritamızı oluşturduk; 

– Veri Sorumlusu ile birlikte Veri Sorumlusunun organizasyon şemasını belirlediğimiz ve her bir departmanla birebir çalışarak içerisinde kişisel veri işlenen süreçleri çıkarttığımız Planlama Süreci,

– Veri Sorumlusunun hazırlaması gereken hukuki metinlerin planlaması, hazırlanması ve uygulamaya geçiş süreci,

– Veri Sorumlusu ile organize olarak gerçekleştirdiğimiz ve belli aralıklarla tekrarlanan KVKK Farkındalık Eğitimi Süreci,

– İdari ve teknik tedbirlerin uygulamasının ve Veri Sorumlusunun KVKK ile ilgili diğer sorumluluklarının doğru bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek amacıyla Denetim Süreci,

– Son olarak Veri Sorumlusunun kanuni yükümlülüklerini gereği gibi yerine getiripgetirmediğinin düzenli takibi ve kontrolünü sağlamak adına Gözlem Süreci.

Kanundaki değişikliklerin eş zamanlı takibi ile kendini sürekli güncelleyen; sürdürülebilir veri koruma politikaları oluşturularak süreçleri dijitale taşıyan, kullanıcı dostu yapısı ve tek bir merkezden takip sistemi ile hızlı aksiyon alınabilen bir platform olan DCP Trust’ın ürün ve hizmetleri ile veri uyum süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

We use cookies so that you can make the most of our services. For detailed information, you can review the DCP Trust Privacy Policy and Cookie Policy .