DEMO VE BİLGİ TALEBİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

I. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DCP Yönetişim ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan koşullar kapsamında işlenmektedir.

II. İşlenen Veriler ve Veri Kategorileri

Şirket, ilgili kişilerin kimlik bilgisi olarak ad-soyad, iletişim bilgisi olarak telefon numarası ve e-posta adresi ile şirket bilgisini ve bizimle paylaşmak istediğiniz diğer bilgileri “Demo Talebi” veya “Bilgi Talebi” sekmesinde yer alan bölüm aracılığıyla bize aktarmayı seçtiğiniz bilgileri işleyebilmektedir.

Demo hesabı oluşturan kullanıcılar için, aşağıdaki veriler ve veri kategorileri de işlenebilmektedir:

Kullanıcı Kimlik Bilgisi Ad, soyad, TC kimlik numarası
İletişim Bilgisi Posta adresi, e-posta adresi, cep telefonu numarası
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, İnternet Sitesi ve Platform giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri ve çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan bilgiler

III. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz, kişisel verileri doğrudan siz müşterilerimizden, “Demo Talebi” veya “Bilgi Talebi” sekmesi vasıtasıyla elektronik veya yazılı olarak öğrenilen veriler şeklinde elde etmekte, bu elde edilen kişisel veriler, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve sizinle aramızdaki ilişkinin icrası ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun temini amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olması (örneğin, ticari elektronik iletilere ilişkin onay ve kayıt süreçleri) ve gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız hukuki sebepleri doğrultusunda işlenmektedir. Demo hesabı kullanıcılarımız için, kimlik ve iletişim bilgisi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

IV. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, sizlerle sözleşme ilişkisi kurmamız ve bu sözleşme sürecinin tüm safhalarını yönetmemiz, uçtan uca pazarlama süreçlerini planlamamız ve icra etmemiz, size en uygun teklifin hazırlanması ve sunulması, bilgi güvenliğini ve hukuki işlem güvenliğini sağlamamız ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamamamız başta olmak üzere, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, verilerinizin doğruluğunun sağlanması, istatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

V. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; bilişim altyapımızı sağlayan hizmet sağlayıcılarımızla, iletişim ve elektronik haberleşme alanındaki çözüm ortaklarımızla, müşteri ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla ilgili hizmet sağlayıcı ve iş ortaklarımızla, profilleme, segmentasyon, analiz, kullanım tercihleri, sunulan hizmetlerin özelleştirilmesi, pazarlama ve reklam amaçlarıyla bu alanda hizmet sunan iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, iletilerin yönetilmesi için ileti yönetim sistemi (İYS) kayıt bağlamında Ticaret Bakanlığı ve yetkilendirdiği şirketle ve ileti gönderimi için yetkili ticari ileti altyapı sağlayıcıyla, finansal süreçlerin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili avukatlar, denetçiler ve uzmanlarla, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili makamlarla bu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecektir.

VI. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak [email protected] veya İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:158/4 Şişli/İstanbul adresine gönderebilirsiniz, (0532) 266 14 10 telefon numarası üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

VII. Ticari Elektronik İleti

DCP Trust, bizimle paylaştığınız cep telefonu numarası, elektronik posta adresi dahil iletişim bilgileriniz üzerinden DCP Trust tarafından yürütülen kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, tanıtımlar, reklâm, anketler, araştırmalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek dahil olmak üzere türlü amaçla sizinle iletişime geçebilir. Bu kapsamda sizinle iletişime geçmemize onay aşamasında ilgili kutucuğu işaretleyerek onay verirseniz, bu ticari iletişimler için onay vermiş olacaksınız.

Sizinle bu kapsamda iletişime geçilmesini artık istememeniz halinde, DCP Trust tarafından belirtilen yöntemlerle DCP Trust ile iletişime geçerek her zaman ticari elektronik ileti almayı reddetme imkânını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Reddetme hakkının kullanmış olmanız, DCP Trust’ın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre onay verilmese dahi gönderilebilen bildirimlerin (örn: borç hatırlatma, hesapla ilgili bilgilendirmeler vs.) yapılmasına engel teşkil etmez.

İLETİŞİM

(0532) 266 14 10
[email protected]
İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Biz Cevahir İş Merkezi Apt. No:158/4 Şişli, İstanbul - Türkiye